Hlavný kontrolórObdobie: jún 2009 - jún 2015

Bc. Marcel Pančuška
Hlavná 132/135
Obecný úrad
Sečovská Polianka
kontrolorsecovskapolianka@gmail.com
0918 823 622

Podnety a sťažnosti občanov týkajúce sa podozrení ohľadom:


a, porušovania  zákonov, všeobecne  záväzných  nariadení  a  interných noriem obce Sečovská
    Polianka

b, nehospodárneho nakladania s majetkom obce Sečovská Polianka


>>> je možné podávať na uvedené kontakty písomne, e - mailom, telefonicky či SMS aj anonymne   Postavenie hlavného kontrolóra

   Zmyslom právnej úpravy obecného  zriadenia je rozdelenie kompetencie v miestnej samospráve – obdobne ako je rozdelená v štáte – medzi:

a) obecné zastupiteľstvo - v prenesenom slova zmysle „zákonodarný zbor“ (normotvorný a koncepčný orgán),
b) starostu obce - v prenesenom slova zmysle „vláda a prezident“ (vrcholný výkonný orgán a výkonná moc),
c) hlavného kontrolóra - zabezpečujúceho relatívne univerzálny rozsah kontroly samosprávy obce podľa osobitných procesnoprávnych predpisov.

Pozri § 18, 18a - 18g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.


Dokumenty Hlavného kontrolóra:

Plán práce
Správy z vykonaných kontrol
Stanoviská