Obec Sečovská Polianka | Združenia fungujúce v obci Sečovská Polianka

Združenia fungujúce v obci Sečovská Polianka


Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

Október 2013

.. "Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a neradno o priazeň žobre. Takí sú naši starí otcovia a staré mamy"..

Mesiac OKTÓBER nám pripomína jednu z najvzácnejších čností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou ÚCTA K STARŠÍM. A práve prvú sobotu v tomto mesiaci 5.10.2013 zorganizovala ZO SZTP spoločenské posedenie pre svojich členov v miestnom kultúrnom dome.
Pozvanie prijal aj starosta obce MVDr. Marián Fedor a riaditeľ ZŠ PaedDr. Ján Karol. Hostí a všetkých prítomných pri
vítala podpredsedníčka ZO p. Eva Bandurová. Po úvodnej básni v príhovore predsedníčky RK ZO p. Eleny Kmecovej odzneli slová vďaky a úcty, ktoré pohladili šediny a vrásky na ustarostených tvárach. Ďalej nasledovalo pásmo hudby, tanca, piesní a básne, tak ako každoročne, v podaní detí zo základnej školy. V ich vystúpení bolo cítiť radosť, nadšenie a lásku. Lesk v očiach, úsmev na tvári a úprimný potlesk prítomných bol najväčšou odmenou pre vystupujúcich a ich pedagógov.
Aj starosta obce sa prihovoril našim členom, ktorí svojou prácou, vzťahom k rodine, blízkym, priateľom, formovali život v našej obci. Všetkým poďakoval za celoživotnú prácu a zaželal, aby veľa rokov pobudli v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších. V tomto roku sa nezabudlo na našu najstaršiu členku p. Annu Paulišinovú, ktorá sa dožila požehnaných 87 rokov a ani jubilujúcich členov, ktorí sa dožili svojich krásnych 70 rokov: Andrejčinová Mária, Dombajová Alžbeta, Bujková Mária, Habura Jozef, Katonová Mária, Šuľák Michal, Telepun Jozef a Urbanová Mária. V mene všetkých im zablahoželala členka výboru p. Mária Kačmárová. Predseda ZO p. Ján Kuriško spolu so starostom obce im osobne gratulovali a odovzdali upomienkový darček. Po gratulácii sa všetci prítomní postavili a oslávencom spoločne zaspievali.
Po absolvovaní oficiálnej časti pokračovalo občerstvenie a pohostenie, ktoré pripravili členovia výboru. Rozprúdila sa živá debata, v ktorej sa rozprávali navzájom o svojicjh starostiach a radostiach. Taktiež si každý rád zaspomínal na to, čo sa stratilo v pavučine času.
Nech sú naši seniori zdraví, aby nikdy neprestali byť duchom mladí, aby ich jeseň života bola dlhým babím letom plným harmónie a spokojnosti a aby všade okolo rozdávali krásu, radosť, optimizmus, životný elán a lásku. Veď život krásny je pre každý vek.

Za ZO SZTP: Mária Madarová


Výlet na pútnické miesta Litmanová, Ľutina a Ružencová záhrada v Nižnej Šebastovej – 2013

22.08.2013 si členovia ZO SZTP spríjemnili tento deň na najmladšom pútnickom mieste na Slovensku – Litmanová aj s duchovným otcom Ľubomírom Novákom, ktorý prijal pozvanie a rád sa s nimi zúčastnil tohto výletu. Na vrchol Hory Zvir bolo potrebné prekonať mierne stúpanie, preto pre menej mobilných a starších bola zabezpečená doprava mikrobusom tam aj späť. Tí zdatnejší si vybrali skratku pozdĺž krížovej cesty a modliac sa pri každom zastavení spolu s duchovným otcom Ľubomírom, došli k liturgickému priestoru s kaskádami, k zrekonštruovanej kaplnke zjavenia Panny Márie a vodnému prameňu.
Svätú liturgiu slávil ThDr. Ing. Vasil Kindja PhD., rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir, spolu s duchovným otcom Ľubomírom. V homílii nabádal výhradne k láske, pokoju, zmiereniu, zrieknutiu sa akéhokoľvek druhu okultizmu či mágie a vnútornému duchovnému prerodu. V závere bola poklona pred Sviatosťou Oltárnou s odprosením a požehnaním. Všetci tu prežili požehnaný a milostivý čas.
Ďalej ich cesta pokračovala na najväčšie mariánske pútnické miesto gréckokatolíkov na Slovensku - ĽUTINA. Tu mali možnosť navštíviť kaplnky, aj miniskanzen drevených gréckokatolíckych chrámov. V chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý bol v roku 1988 povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na Baziliku minor, sa každý účastník zájazdu zapojil do modlitby korunky Božieho milosrdenstva. S úžasom obdivovali veľkoleposť tohto chrámu a najviac ich zaujali obrovské mozaiky. Všetko tu zo seba vyžarovalo nielen silu, um a zručnosť majstrov, ale je dôkazom úprimnej túžby človeka po Bohu. Na záver si spoločnou modlitbou spomenuli na chorých členov, ale i všetkých tých, ktorí sa zájazdu nemohli zúčastniť.
Cestou domov sa ešte zastavili v Ružencovej záhrade v Nižnej Šebestovej, ktorá bola daná do prevádzky a vysvätená pred 3 rokmi. Aj táto záhradná stavba ich milo prekvapila a potešila. Modlitbou sv. ruženca pozdravili Pannu Máriu a tým, že si všetci podali ruky a vytvorili uprostred hlavnej sochy reťazec s piesňou na perách, zavŕšili svoje putovanie tohto krásneho augustového dňa.
Domov odchádzali spokojní a obohatení o množstvo nezabudnuteľnýh duchovných zážitkov.

Za ZO SZTP: Mária Madarová


Maďarsko - Sárospatak 2013

Stalo sa už tradíciou, že sa v letných mesiacoch členovia našej základnej organizácie spolu so svojimi deťmi či vnúčatami radi zúčastňujú jednodňových zájazdov do Maďarska, pri ktorých s obľubou rok čo rok, navštevujú termálne kúpalisko v Sárospataku. Tohto leta sme zorganizovali tri takéto zájazdy a to: 19.júla, 29.júla a 7. augusta.
Na kúpalisku bolo viac Slovákov ako domácich a vôbec sme nemali pocit, že sme v inej krajine. Dôvodom je dobré vybavenie kúpaliska za rozumné ceny. Cenníky a popis služieb je napísaný aj po slovensky. Termálne kúpalisko ponúka niekoľko vnútorných bazénov s termálnou vodou a je situované v rozsiahlom parku so športovým ihriskami. Pre deti sú tu rôzne tobogany, šmýkačky a ďalšie atrakcie. Po vykúpaní je možnosť pochutnať si na maďarských špecialitách ako sú langoše, guľáš, či halaszlé.
Všetci účastníci zájazdov sa dobre vykúpali, opálili, oddýchli si a plní dojmov sa šťastne vracali domov.


LEVOČA 2013

Dňa 11. júla 2013 približne 100 autobusov privážalo k Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči účastníkov 16. ročníka celoslovenskej púte kresťanských seniorov. Medzi nimi nechýbal ani ten náš s pútnikmi zo Sečovskej Polianky so svojim duchovným otcom Mgr. Kamilom Mižákom. Už po siedmy krát výbor ZO SZTP zorganizoval takýto zájazd.
Po uvítaní, príhovore k 1150, výročiu príchodu vierozvestcov a modlitbe sv. ruženca nasledovalo slávnostné slávenie sv. omše, ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup. V homílii ocenil vytrvalosť kresťanských seniorov, ktorí môžu byť poslami vnášajúcich svetlo viery, poznania a evanjelizácie do našich rodín. Upozornil aj na „ateistických kresťanov“ , ochotných pristúpiť na neprijateľné kompromisy, ako je napr. interrupcia, eutanázia a ďalšie názory a postoje. Povzbudil prítomných zhromaždených vo vytrvalosti vo viere, vernosti Cyrilo-metodskému dedičstvu a rýdzemu kresťanskému štýlu života. V závere pozval účastníkov púte na „Národný pochod za život“, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013.
Hoci počasie pútnikom veľmi neprialo, každý si odniesol bohaté duchovné zážitky a milé spomienky. Veríme, že aj na budúci rok sa radi zúčastníme 17. ročníka púte seniorov.


„DEŇ MATIEK a DEŇ OTCOV“

Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mám a tretia júnová nedeľa zase patrí otcom. Naša organizácia ZO SZTP v Sečovskej Polianke už tradične spája tieto dva sviatky v jeden deň a v tomto roku 2013 sme si pripomenuli tieto výnimočné dni v sobotu 18. mája.
Kultúrnym podujatím sprevádzala podpredsedníčka ZO pani Eva Bandurová, ktorá z pozvaných hostí privítala starostu obce MVDr. Mariána Fedora s manželkou, poslanca obecného zastupiteľstva Bc. Jána Kačmára s manželkou a všetkých prítomných členov organizácie. V príhovore, ktorý predniesla tajomníčka pani Mária Madarová, oslávila materstvo, starostlivosť , obetavosť a lásku matiek a otcov voči svojím deťom, že byť dobrou matkou a dobrým otcom je životné poslanie a je to nekonečná láska, ktorá každým dňom rastie a prehlbuje sa. Preto nech je vždy podstatná myšlienka: vďačnosť voči matkám a otcom a prejavenie úcty a uznanie tým, ktorý nám dali život. Kultúrnym programom potešili prítomných zástupcovia najmladšej generácie, deti z MŠ, ktoré sa poďakovali mamám, otcom, babkám a dedkom spôsobom im blízkym – pesničkami, básničkami, tancom a predviedli sa aj ako šikovní rečníci. Vďaka patrí aj zainteresovaným pedagógom – riaditeľke MŠ pani Eve Jakubovej a učiteľke pani Viere Šinajovej, že sa aj tento rok aktívne podieľali na kultúrnom programe a aj vďaka nim sa stála táto sobota 18. mája 2013 naozaj sviatočná a pekná.
Každá mama bola obdarovaná kytičkou od pána predsedu ZO a prijala osobné blahoželanie aj od pána starostu a pána poslanca OcZ. Naším mamám a otcom sa prihovoril aj starosta obce a vyjadril dôležitosť oboch rodičov pri výchove detí, lebo len deti ktoré majú otca a matku, získavajú správny obraz o rodine. Byť matkou a otcom je veľký dar, ktorý sme dostali a ktorý si zaslúži oslavu v podobe „Dňa matiek a Dňa otcov“ – je to sviatok rodiny. V tento krásny deň sme si nezabudli uctiť aj našu nebeskú matku – Božiu rodičku Pannu Mária, ktorej je zasvätený aj tento mesiac máj. Všetci sme sa postavili a spoločne ju pozdravili piesňou: „Mária ochrana“.
Pre všetkých prítomných bolo pripravené pohostenie a občerstvenie.
Nech sviatok našich otcov a mám vydrží v našich mysliach a v srdciach nielen v mesiaci máj, či jún, ale po celý rok a prosme Boha, nech bdie pri nich sám. Tak ako v tieto dni kvitnú stromy a kvety, nech v ich srdciach kvitne radosť a šťastie zo života.


Výročná členská schôdza ZO SZTP za rok 2012

Dňa 9. februára 2013 sa v Miestnom kultúrnom dome v Sečovskej Polianke uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZTP za rok 2012.
Viedla ju jej tajomníčka p. Mária Madarová, ktorá v úvode privítala z pozvaných hostí starostu obce MVDr. Mariána Fedora, prítomných členov organizácie a nezabudlo sa ani na zosnulého člena, ktorého si všetci prítomní uctili minútou ticha. Po oboznámení sa s programom a jeho odsúhlasení, voľbe do mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, ako aj overovateľov zápisnice, odzneli správy o činnosti, hospodárení a kontrolnej činnosti revíznej komisie.
V diskusii starosta MVDr. Marián Fedor kladne ohodnotil činnosť tejto organizácie v obci a potvrdil schválenú dotáciu na rok 2013.

Na ďalšie 4-ročné volebné obdobie boli zvolení členovia:

Predseda ZO SZTP: Ján Kuriško, (do funkcie predsedu ZO bol zvolený už po piaty krát)

Výbor základnej organizácie v zložení:
Eva Bandurová, Mária Švirbeľová, Mária Madárová, Mária Kačmárová, Ján Ďuro, Mária Fejková, Ján Nemčík, Mária Tomková a Peter Sopko

Predsedníčka revíznej komisie: Elena Kmecová
Revízna komisia v zložení:
Mária Tomášová a Michal Kačmár

Po odsúhlasení plánu práce na rok 2013 a schválení návrhu na uznesenie z VČS požiadal o slovo predseda ZO p. Ján Kuriško. Poďakoval členom za dôveru a za opätovné zvolenie do funkcie predsedu. K znovuzvoleniu do funkcie mu zablahoželal aj starosta obce.

Nasledovala voľnejšia časť programu. Vystúpením folklórnej skupiny Bukovina z našej obce boli všetci nadšení. Tá svojim programom všetkých rozveselila a mnohí naši členovia si s nimi zaspievali. Predsedajúca schôdze - p. Mária Madarová sa prítomným poďakovala za bohatú účasť na VČS a popriala veľa zdravia a vydarených akcií v roku 2013. Tým ukončila oficiálnu časť a nasledovalo pohostenie a občerstvenie, ktoré pripravili členovia výboru ZO


Úcta k starším  - 2012

Práve mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 6.októbra 2012 uskutočnilo slávnostné posedenie našich členov ZO SZTP v miestnom kultúrnom dome.

Pozvanie prijal aj starosta obce MVDr. Marián Fedor s manželkou. Po úvodnom privítaní všetkých prítomných, nasledovala báseň a príhovor k danej téme tejto slávnosti. O zábavu sa postarali žiaci ZŠ a za pomoci učiteliek si uctili starých rodičov básničkami s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti ešte urobia. Humornými scénkami a vtipmi o starých vyčarili úsmev na každej tvári. Naším členom, ktorí sa v tomto roku 2012 dožili 80 či 70 rokov, za všetkých zablahoželala podpredsedníčka našej základnej organizácie, pričom všetci prítomní povstali a spoločne im zaspievali pesničky "Mnoho rokov, šťastných rokov.. a Živite ľudie.." Oslávenci prijali aj osobnú gratuláciu s upomienkovým darčekom od predsedu ZO a starostu obce. Vo svojom príhovore MVDr. Marián Fedor vyjadril všetkým členom úctu a úprimné poďakovanie za ich prácu, pomoc pri výchove detí a vnúčat, za ich milé slová povzbudenia a za kladný prínos pri rozkvete našej obce. Taktiež im z celého srdca zaželal, aby ich počas jesene života sprevádzalo len zdravie, pohoda, teplé ľudské slovo, láskavý pohľad i pohladenie.

Ďalej nasledovalo občerstvenie a pohostenie. Pri chutnom guľáši, výbornom zákusku a káve prebiehala družná debata. Všetci sa veľa smiali, rozprávali o všeličom, ale najmä pospomínali na mladosť. A práve takéto akcie pomáhajú naším členom prekonávať problémy všedných dní, zabúdať na bolesti a zdravotné ťažkosti. Stretnutia, pri ktorých sa navzájom podporujú a pri ktorých si uvedomujú, že aj vo vyššom veku je život krásny.
Nech láska a úcta k starším je vždy stála, nielen počas októbra.


Maďarsko - 2012

Aj 22. augusta 2012 sa zorganizoval jednodňový zájazd našich členov ZO SZTP do Maďarska na kúpaliská v Sárospartaku. Poniektorí si so sebou zobrali aj vnúčatá a navzájom sa tešili, že môžu spoločne prežiť naozaj krásny deň. Keďže počasie aj nálada boli perfektné, naplno využili blahodárne účinky termálnej vody a všetkého, čo areál tohto zariadenia ponúka. Všetci zúčastnení pookriali na tele i na duši - spojili príjemné s užitočným. Aj takýmto spôsobom strávili pekný deň v jeseni života.


Bardejov - 2012

Dňa 7. augusta 2012 sa uskutočnil jednodňový výlet členov našej organizácie do starobylého a veľmi krásneho mesta Bardejov. Nadchli sa množstvom pamiatok, ale najviac ich zaujalo Radničné námestie. Toto historické centrum mesta bolo v roku 2000 zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. V múzeu - bývalej Radnice im bol daný perfektný výklad o histórii tohto mesta, jej vzniku a prosperite. So záujmom obdivovali vystavené historické dokumenty a exponáty (napr. prsteň cisárovnej Alžbety). Hneď nato sme navštívili Baziliku minor svätého Egídia. Po poklone a modlitbe pred oltárom, s úžasom obdivovali prácu a um starých majstrov, ktoré boli vynaložené pri výstavbe tohto nádherného kostola. Mesto je vyhľadávané aj vďaka Bardejovským kúpeľom, s liečivými minerálnymi prameňmi, ktoré sú známe nielen na Slovensku, ale v celej Európe a preto ďalšia cesta smerovala tam. V areáli Bardejovských kúpeľov sú aj dve kúpaliská a ich služby využili aj poniektorí naši výletníci, ostatní zavítali do skanzenu- múzeum ľudovej architektúry. Keďže v priestoroch kúpeľného mestečka vystupovala aj ukrajinská skupina, s radosťou si vypočuli ich pesničky a kochali sa prekrásnou prírodou. Hoci trochu unavení, ale nanajvýš spokojní so svojimi zážitkami sa vrátili domov.


Maďarsko

Aj 18. júla 2012 už po druhý krát v tomto roku sa konal jednodňový zájazd členov ZO SZTP na termálne kúpalisko v Sárospartaku. Na výlet so starými rodičmi prišli aj ich vnúčatá. Keďže počasie bolo ako na objednávku, do sýtosti si vychutnávali služby, ktoré kúpalisko pre svojich návštevníkov ponúka. Okrem bazénov využili rôzne športoviská, tobogany a pochutnali si na dobrých maďarských jedlách.


Mariánska hora - Levoča

Dňa 12. júla 2012 sa naši členovia zúčastnili 15. ročníka celoslovenskej púte pre seniorov na Mariánskej hore v Levoči. Naši pútnici si domov priniesli nezabudnuteľné duchovné zážitky, nakoľko hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Všetci zúčastnený vyslovili želanie, že o rok si to chcú zopakovať zas a to už po siedmykrát, lebo aj takýmto spôsobom môžu starí rodičia pomôcť prehĺbiť a posilniť nielen svoju vieru, ale aj vieru svojich blízkych.


Maďarsko

Dňa 10.júla 2012 naša ZO SZTP zorganizovala jednodňový relaxačný zájazd na termálne kúpalisko v Sárospartaku. Záujem bol oň mimoriadny. Slnko, voda a dobrá nálada sprevádzali našich dôchodcov, ale aj ostatných občanov obce. Všetci si do sýtosti vychutnali čisté termálne vody a rozjašené slniečko.


Oslava ,,Dňa matiek a Dňa otcov"

V sobotu 19.mája 2012 oslavovala ZO SZTP Sečovská Polianka ,,Deň matiek a Deň otcov". Určite 19.máj nie je jediný deň, keď sme našim mamám a otcom pripravili úctu a lásku, ale v túto sobotu sme to, čo k naším rodičom cítime, viac zdôraznili a pripomenuli . Po úvodnom privítani členov a hostí, nasledoval príhovor a poďakovanie k danej téme slávnostného posedenia a pokračovalo vystúpenim detí z MŠ. Program odrážal úprimnosť detského srdiečka, ale ja prácu pedagógov pri jeho príprave. Každá žena bola obdarená kvetom a muž lízankou. Aj starosta obce MVDr. Marián Fedor, ktorý bol prítomný na slávnosti, osobne blahoželal mamám aj otcom a pár slovami sa im prihovoril a poďakoval v krátkom príhovore. Po slávnostnom prípitku si všetci spoločne zaspievali a pokračovalo pohostenie.


Výročná členská schôdza ZO SZTP v Sečovskej Polianke

V sobotu 11.2.2012 sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Kultúrnom dome Sečovská Polianka, ktorá má 143 členov rôzneho zdravotného a telesného postihnutia.
Okrem členov sa schôdze zúčastnili aj pozvaní hostia, starosta obce MVDr. Marián Fedor s manželkou, poslankyňa OZ p. Monika Košarová a zástupca starostu Mgr. Ján Karol.

Schôdzu zahájil a viedol predseda ZO p. Ján Kuriško , ktorý všetkých prítomných privítal a po smútočnej piete oboznámil a programom VČS.
Správu o činnosti ZO za rok 2011 predniesla jej podpredsedníčka p. Eva Bandurová. Hospodárka p. Mária Švirbeľová vo svojej správe o hospodárení podrobne oboznámila členov s použitím finančných prostriedkov, ktoré mala ZO SZTP k dispozícii v roku 2011 a zároveň sa poďakovala prítomným za vzorné platenie členských príspevkov. Správu revíznej komisie o kontrolonej činnosti v ZO za rok 2011 podal predseda RK p. Pavol Goda. Predbežný plán činnosti ZO na rok 2012 predniesla členka výboru p. Elena Kmecová. Nakoľko jeden člen výboru zomrel a druhý zo zdravotných dôvodov odstúpil, uskutočnili sa aj doplňovacie voľby do výboru ZO.

Ako prvý sa do diskusie prihlásil zástupca starostu obce Mgr. Ján Karol, ktorý sa poďakoval za pozvanie a vyjadril podporu OZ našej organizácii pri plánovaných akciách na rok 2012, keďže aj pri zdravotnom postihnutí a rodinných povinnostiach, sa dokážu zorganizovať rôzne podujatia pre spestrenie a skvalitnenie života.

V závere výročnej členskej schôdze vystúpila so svojím programom folklórna skupina Bukovina zo Sečovskej Polianky. Tá svojím spevom a tancom všetkých veľmi príjemne potešila.
Nezabudnuteľná atmosféra nastala po oneskorenom (síce zo zdravotných dôvodov) starostu obce Sečovská Polianka MVDr. Mariána Fedora s manželkou, keď ma hneď po privítaní s kyticou kvetov blahoželala k jeho 50. narodeninám v mene všetkých prítomných tajomníčka ZO p. Mária Madárová, a vtedy všetci prítomní povstali a spolu s Bukovinou spievali oslávencovi piesne Mnoho rokov, šťastných rokov a Živite ľudie... Pán starosta sa poďakoval za milé prekvapenie a vyjadril spokojnosť s činnosťou ZO SZTP, pretože jej podujatia povzbudzujú nielen zdravie, ale aj ducha. Súčasne potvrdil schválenú dotáciu na rok 2012.

Na záver sa predsedajúci poďakoval prítomným členom ZO ako aj hosťom za bohatú účasť na výročnej schôdzi. Pohostením a občerstvením, ktoré pripravili členovia výboru ZO boli prítomní nanajvýš spokojní.


ZO SZTP

    Už dlhé roky pôsobí toto občianske združenie v našej obci a najstarší záznam o jeho vzniku je v 60-tych rokoch minulého storočia. Jeho zakladateľom bol Jozef Kočiš a niesol názov "Zväz invalidov a dôchodcov".  V súčasnej dobe je premenovaný  na Základnú organizáciu Slovenského zväzu telesne postihnutých v Sečovskej Polianke a je fungujúcou zložkou na čele s dlhoročným predsedom Jánom Kuriškom. Výbor ZO SZTP pracuje v tomto zložení: Bandurová Eva, Švirbeľová Mária, Madárová Mária, Kušnírová Mária, Kačmárová Mária, Kmecová Elena, Fejková Mária, Kačmár Michal, Ďuro Ján a Nemčík Ján. Predsedom RK je Pavol Goda a ďalší členovia RK sú Mária Tomášova a Michal Trella. Organizácia je jedným z článkov kontaktu so zdravotne postihnutými občanmi v našej obci, a preto sa snažíme vytvoriť rôzne formy na uspokojenie kultúrnych, spoločenských a sociálnych záujmov našich členov. Združujeme aj dôchodcov, ktorí si užívajú svoj dôchodkový vek. Tí zdatnejší členovia sa zapájajú do jednotlivých akcií dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Za rok 2011 predstavuje táto organizácia celkovo 146 členov (94 žien a 52 mužov) a vekové spektrum je široké od 19 do 88 rokov.
Podujatia uplynulého obdobia sme prispôsobili ich vyššiemu veku a zdravotnému postihnutiu členskej základne. Musíme si uvedomiť, že nielen staroba, ale  aj telesné alebo mentálne postihnutie je samo o sebe hendikepom. Preto sa snažíme v našej organizácii vyvíjať činnosť, ktorá ich poteší, dodá im istoty i poznania, že je tu niekto, kto na ich potreby myslí. ZO SZTP má veľmi dobrú spoluprácu s obecným úradom a pracovníkmi obecného úradu. Každoročne výbor ZO pripravuje pre našich členov rôzne kultúrno-spoločenské podujatia aj autobusové zájazdy a to na základe finančných príspevkov, ktoré máme z členských poplatkov, ale predovšetkým z dotácie z rozpočtu obce.
K obľúbeným podujatiam, tak ako aj v roku 2011 patria oslavy ,,Dňa matiek a Dňa otcov" a ,,Mesiac úcty k starším", kde si členovia pripomínajú svoje životné jubilea a dostávajú upomienkový darček. Taktiež naši členovia radi prichádzajú aj na VČS, lebo na takýchto kultúrno-spoločenských akciách sa porozprávajú, podelia sa o svoje radosti a starosti, o liečebných úspechov i neúspechov, navzájom sa povzbudzujú, pospomínajú na staré časy, radi si spolu zaspievajú a tak is spríjemňujú svoj životný údel. V roku 2011 sa zorganizovalo 7 zájazdov: Poľsko, Maďarsko-Sárospartak na termálne kúpaliská 3x, Levoča- Mariánska Hora na odpustovú slávnosť pre seniorov, Stropkov-Ladomírova-Dukla za kultúrno-historickými pamiatkami a ako posledný zájazd sa uskutočnil do Košíc na Vianočné trhy. V auguste 2011 členky našej organizácie spolu s členkami Jednoty z našej obce piekli domáce koláče na dožinkovú slávnosť, ktorú organizoval Obecný úrad Sečovská Polianka a tak aspoň  týmto prispeli k zdarnému priebehu slávnosti. V novembri sme zorganizovali brigádu v miestnom parku v lokalite Námestia Najsvätejšej Trojice, kde naši členovia vyhrabali opadané lístie a následne ho vyviezli.
Aj v roku 2012 bude činnosť organizácie orientovaná na prácu s postihnutými občanmi a staršími spoluobčanmi a taktiež bude nápomocná pri riešešní ich problémov vyplývajúcich z ich zdravotného hendikepu.
Činnosť organizácie zdravotne postihnutých je možná len vďaka dobrým ľuďom, ktorým nie je  ľahostajný ich život na to, aby pomohli druhému človeku, netreba veľa slov. Stačí štipka ochoty, trpezlivosti a záujmu načúvať potrebám iných. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí sa na akciách podieľali, pomáhali a vytvárali dobrú atmosféru. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Sečovskej Polianke, ktorý v rámci možnosti poskytol a každoročne poskytuje dotáciu na činnosť našej organizácie.
Do budúcna želáme našim členom ZO SZTP veľa krásnych akcií, aby tak mali možnosť dobre využiť čas, ktorý im Pán Boh dáva na to, aby tak mohli utužovať priateľstvá, budovať spoločenstvo a napriek všetkým ťažkostiam sa tešiť zo života.

                                                                                                                 Výbor ZO SZTP