Informácie


VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka
č. 2/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady




Obec Sečovská Polianka, Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke v zmysle § 4 ods. 3 písm. c.), § 6 a 11 ods. 4 písm. d), e), a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov




sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Sečovská Polianka




§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.



§ 2
Základné ustanovenie

Obec Sečovská Polianka týmto VZN ukladá od 1.1.2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN upravuje:
a) stanovenie sadzby poplatku
b) určenie spôsobu výberu poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku



§ 3
Predmet úpravy VZN

1. Predmetom tohto všeobecného záväzného nariadenia je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu.

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
c) ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti a všetky zmeny je osoba je táto osoba povinná oznámiť obci.

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.



§ 4
Množstvový zber

V obci Sečovská Polianka je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby a právnické osoby.


§ 5
Sadzby poplatku

1. Sadzba poplatku:
- pre fyzické alebo právnické osoby podnikajúce na území obce je jednotná: 0,023 € za liter komunálneho odpadu
 pre poplatníkov - občanov je výška poplatku 8,28 €/ 3 ks kupónov za osobu na kalendárny rok.
Pre občanov je výška poplatku stanovená formou nákupnej ceny za kupóny (nálepky), ktorými označí smetnú nádobu, ktorú chce občan vyviezť, občan platí len za ten odpad, ktorý mu obec skutočne vyvezie.

Predaj kupónov (nálepiek) je realizovaný následovne:
• na osobu a kalendárny rok sa poplatok platí formou zakúpenia základných 3 ks kupónov, ktorých cena je tvorená ako súčin sadzby poplatku (0,023 €), počtu litrov smetnej nádoby (120 L) a základných prvých troch vývozov tejto smetnej nádoby v kalendárnom roku.
Pre občana to znamená, že za prvé tri kupóny je cena kupónu (nálepky) 2,76 € za kus, teda za ich predaj spolu je to 2,76 € x 3, čiže 8,28 €.
Po upotrebení prvých troch kupónov (nálepiek) a prípadnej následnej potrebe ich dodatočného zakúpenia si tieto občania môžu zakúpiť. Cena dodatočne zakúpeného kupónu (nálepky) pri zachovaní sadzby poplatku bude po zľave 1,50 € za jeden kus kupónu (nálepky). Občan má možnosť dokúpiť si taký počet kupónov, ktorý pokryje jeho skutočné potreby v priebehu celého kalendárneho roka.

V prípade fyzických a právnických osôb, podnikajúcich na území obce na množstevný zber realizuje nasledovne:
a) smetné nádoby, ktoré sú naplnené komunálnym odpadom budú vyvezené až po ich pristavení na vopred dohodnuté miesto
b ) výška poplatku sa vypočíta zo súčinu počtu vývozov smetnej nádoby za predchádzajúci kalendárny rok konkrétneho poplatníka, sadzby poplatku a počtu litrov smetnej nádoby (120 L).


2. Každý poplatník dostal do užívania plastovú nádobu na odpad, ktorá zostáva vo vlastníctve obce. Poplatník je povinný túto nádobu chrániť pred odcudzením a poškodením. V prípade jej odcudzenia, alebo zničenia je poplatník povinný túto skutočnosť do 15 dní oznámiť na obecnom úrade a najneskôr do 15 dní od nahlásenia tejto skutočnosti si zabezpečiť rovnakú alebo podobnú na vlastné náklady.
V prípade, že nádoba bude poškodená pracovníkmi obce zabezpečujúcej vývoz TKO v Sečovskej Polianke a to tak, že bude naďalej nepoužiteľná na svoj účel, má poplatník právo na bezplatnú výmenu.




§ 6
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere

1. Poplatníci platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného obcou.
2. Písomný predpis je zasielaný poplatníkom na začiatku kalendárneho roka. Predpis obsahuje:
• identifikačné údaje poplatníka
• výšku sadzby poplatku
• výšku poplatku s uvedením spôsobu jej výpočtu
• spôsob úhrady poplatku
• podmienky zníženia a odpustenia poplatku
• v prípade fyzických a právnických osôb podnikajúcich na území obce aj termín úhrady poplatku
3. poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží poplatník v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostnou platbou v pokladni obecného úradu



§ 7
Zníženie poplatku a vrátenie poplatku


1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce a to:
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
b) pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2 nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
5. Ak v závere roka poplatníkovi zostanú nevyužité zakúpené kupóny z dôvodu toho, že z objektívnych príčin produkoval menšie množstvo odpadu, resp. dôkladne a systematicky vykonával separovanie odpadov, môže tieto kupóny využívať aj v nasledujúcom roku.
6. V prípade, že poplatník nepredpokladá potrebu týchto zvyšných kupónov v nasledujúcom roku, má možnosť požiadať o vrátenie peňazí vo výške hodnoty neupotrebených kupónov.


Vrátenie poplatku:
l. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce,
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr. zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)

3. O vrátenie peňazí za prebytočné kupóny občan požiada na vopred pripravenom tlačive – predtlačenej žiadosti, ktorá sa nachádza na obecnom úrade na príslušnom referáte.(príloha VZN).Súčasťou predtlačenej žiadosti je okrem počtu kupónov a ich hodnoty aj čestné prehlásenie poplatníka, že komunálne odpady v uvedenom období likvidoval v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
4. Peniaze v hodnote prebytočných kupónov budú občanovi vydané z pokladne obce.


§ 8
Odpustenie poplatku


1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Sečovská Polianka
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia SR:
a) potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
b) potvrdenie o návšteve školy,
že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí alebo neužíva nehnuteľnosť viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní.
3. Od poplatku sú oslobodené subjekty, prevádzkujúce náboženskú činnosť.




§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka č.4/2012 zo dňa 14.12.2012.


§ 10
Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke za uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 5.12.2013 uznesenín č. 60/VII/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.





 
                                                                                                                        MVDr. Marián Fedor
                                                                                                                              starosta obce


V Sečovskej Polianke 6.12.2013

Vyvesené dňa: 6.12.2013