Informácie


VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka
č. 1/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sečovská polianka

Obec Sečovská Polianka, Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 39 ods. 6 zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Sečovská Polianka§ 1
Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, za zneškodňovanie odpadov.


§ 2
Systém zberu odpadov

Na území obce je zavedený systém zberu komunálnych odpadov:
a) kontajnerový a vrecový zber na základe rozpisu zberu zmesového komunálneho odpadu, ktorý obdrží každá domácnosť na začiatku kalendárneho roka
b) triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, tetrapaky, elektroodpad z
domácnosti, textil a obuv, viac vrstvové kombinované materiály na základe rozpisu celoročného zberu separovaného odpadu, ktorý obdrží každá domácnosť na začiatku kalendárneho roka
c) oddelený zber komunálnych odpadov pre:
- drobné stavebné odpady
- objemné odpady
- elektroodpad z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel
d) zmesový komunálny zber odpadov (nevytriedený komunálny odpad)
e) v obci je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby – kupónovým systémom
f) pre PO podnikajúce na území obce a FO-podnikateľ je zavedený paušálny poplatok prepočítaný koeficientom
§ 3
Spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi


1. Obec určuje pre zhromažďovanie komunálneho odpadu jednotný typ zberových nádob:
- kontajner 120 l z plastu pre zmesový komunálny odpad
- jutové vrecia určené obcou pre triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
- veľkoobjemové kontajnery pre objemné odpady a drobné stavebné odpady
- zberné miesto – zberná uzamykateľná unimobunka umiestnená vo dvore prevádzkarne OcÚ určená obcou pre zber elektroodpadu z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel, na základe zmluvných podmienok s odberateľom


2. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný:

a) na obecnom úrade obce objednať si potrebný počet zberných nádob a jutových vriec zodpovedajúcich systému zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a vytriedených zložiek komunálneho odpadu
b) zberné nádoby v deň vývozu pripraviť na verejne prístupné miesto , v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo
c) starať sa o prístup k zberným nádobám a vreciam a o čistotu stanovíšť a okolie zberných nádob a vriec
d) ukladať zmesový komunálny odpad do zberných nádob a vytriedený (separovaný) komunálny odpad do vriec, tak aby z nich komunálny alebo vytriedený odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov prevádzajúcich tento zber
e) ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad do veľkoobjemových kontajnerov
f) ukladať elektroodpady z domácnosti, vrátane žiariviek a svietidiel a odpad s obsahom škodlivín na miesto určené obcou a to do zbernej uzamykateľnej unimobunky umiestnenej vo dvore prevádzkarne OcÚ v pracovných dňoch podľa potreby.

3. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti má zakázané:

a) ukladať do zberných nádob (kontajner 120 l plastový) a jutových vriec tekutý odpad
b) preťažovať zbernú nádobu (kontajner 120l plastový), t.j. ukladať v nej odpad, ktorý prevyšuje 50 kg.
c) spaľovať komunálny odpad v zberných nádobách (kontajner 120 l plastový)
d) poškodzovať zberné nádoby a jutové vrecia
e) ukladať elektroodpady z domácnosti, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, triedený (separovaný) komunálny odpad do iných zberných nádob ako sú určené podľa tohto nariadenia
f) ukladať žeravý popol, ukladať stavebný materiál a kamene do zberných nádob

4. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný v deň vývozu zmesového a triedeného komunálneho odpadu umiestniť zberné nádoby a vrecia na miesto a zabezpečiť k zbeným nádobám a vreciam prístup.§ 4
Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania
zmesových komunálnych odpadov


Na území obce pre držiteľov zmesového odpadu a vlastníkov alebo správcov nehnuteľností, ktorí ukladajú zmesový komunálny odpad do zberných nádob – kontajner 120 l plastový sa uplatňuje intervalový systém zberu.

Zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom vlastného voza typu Bobor, zhodnocovanie a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje obec prostredníctvom osoby, ktorá je oprávnená nakladať s odpadmi.

Počet a typ zberných nádob a interval vývozu zmesového komunálneho odpadu:
a) každý držiteľ zmesového odpadu je povinný používať typ zberných nádob a to 120 l plastová zberná nádoba
b) plastové vrece (alebo viac plastových vriec), ktorých veľkosť zodpovedá 120 l plastovej nádobe
Interval vývozu zmesového komunálneho odpadu sa zabezpečuje 1x za 2 týždne prostredníctvom vlastného voza typu Bobor a na základe rozpisu vývozu zmesového komunálneho odpadu, ktorý každá domácnosť obdrží začiatkom príslušného kalendárneho roka, v prípade zmien sa informuje miestnym rozhlasom.
Obec zneškodňuje zmesový komunálny odpad prostredníctvom oprávnenej osoby na riadnej skládke odpadov, s ktorou obec má uzatvorenú zmluvu.
Zakazuje sa zmiešavať zmesový komunálny odpad s triedeným komunálnym odpadom a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.§ 5
Množstvový zber

1. Množstvový zber odpadov je zavedený pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľ.

2. Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec ustanovuje tri veľkosti zberných nádob, z ktorých si pôvodca komunálneho odpadu môže vybrať zbernú nádobu:
a) kontajner 120 l plastový
b) plastové vrecia
c) veľkoobjemový kontajner

3. Pri množstvovom zbere si pôvodca komunálneho odpadu individuálne určí interval odvozu komunálnych odpadov:
a) jeden krát za dva týždne
b) jeden krát za štyri týždne
c) jeden krát za šesť týždňov

4. Na množstvový zber sa vzťahujú ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia.§ 6
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania elektroodpadov z domácností
vrátane žiariviek a svietidiel

- Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácnosti FO a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojim zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností FO.

-Do elektroodpadu patria: televízory, rádia, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, atď.
- Do elektroodpadu nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádia, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.
- Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácnosti.

Medzi žiarivky a svietidlá patria:
a) Lineárna žiarivka
Klasická žiarivka v tvare dlhej trubice ( neónová trubica, neónka).
b) Kompaktná žiarivka
Kompaktná žiarivka má menšie rozmery než má klasická žiarivková trubica. Ide o úsporné žiarovky. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky.
c) Svietidlá
Svietidlá, ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia funkčného, dekoratívneho, akcentného a bezpečnostného osvetlenia. Svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

- Medzi žiarivky a svietidlá nepatria voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.

- Na území obce pre držiteľov elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel sa na
zber elektroodpadov uplatňuje zber elektroodpadov do zberne uzamykateľnej unimobunky v pracovných dňoch počas celého kalendárneho roka.

- Prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

- Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde podľa § 54c, ods, 1 zákona o odpadoch je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t.j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elekrtoodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.

- Držiteľ elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel nemôže odovzdávať elektroodpad iným subjektom než sú ustanovené v tomto nariadení a ktorým nebola udelená príslušná autorizácia podľa § 8 zákona o odpadoch.

- Zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel s ostatnými druhmi odpadov.§ 7
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania drobných stavebných odpadov


Drobné stavebné odpady sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktoré nepresiahnú viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby. Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby bytu, nepovažuje sa množstvo na 1 m3 za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si musí od obce objednať veľkoobjemový kontajner za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku.

- Ak bežné udržiavacie práce či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ tak nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

- Do drobného stavebného odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

- Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie drobných stavebných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktorou je obec.

- Obec zabezpečí pre držiteľov drobných stavebných odpadov odvoz drobných stavebných odpadov najmenej 2x za rok, v mesiacoch apríl a október. V prípade potreby obec zabezpečí zber drobných stavebných odpadov v častejšom intervale.

- O dni zberu drobných stavebných odpadov a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov drobných stavebných odpadov v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

- Zakazuje sa zmiešavať drobný stavebný odpad s ostatnými druhmi odpadov.
§ 8
Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania objemného odpadu

1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry (ak sú súčasťou KO) a podobne.

2. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie objemných odpadov zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, ktorou je obec.

3. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz objemného odpadu najmenej 2x za rok, v mesiacoch apríl a október. V prípade potreby obec zabezpečí zber objemného odpadu v častejšom intervale.

4. O dni zberu objemného odpadu a o mieste pristavenia veľkoobjemových kontajnerov bude obec vopred informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

5. Zakazuje sa zmiešavať objemný odpad s ostatnými druhmi odpadov.§ 9
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania odpadov s obsahom škodlivín

1. Medzi odpady s obsahom škodlivín patria: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady.

2. Použité batérie a akumulátory:
a) držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať iba do obcou určených zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec,
b) držiteľ použitých batérií a akumulátorov ich môže odovzdať aj distribútorovi batérií a akumulátorov,
c) držiteľ použitých batérií a akumulátorov nemôže odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.

3. Odpadové motorové a mazacie oleje:
a) ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti,
b) držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov ich môže odovzdať iba do obcou určených zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec,
c) držiteľ odpadových motorových a mazacích olejov nemôže odovzdávať použité odpadové motorové a mazacie oleje iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.

4. Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady
a) ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami, medzi ktoré patria: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín, drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.
b) držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov ich môže odovzdať iba do obcou určených zberných nádob v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec,
c) držiteľ farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov nemôže odovzdávať farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady iným subjektom, než sú ustanovené v tomto nariadení.

5. Držiteľ humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný ich odovzdať verejnej lekárni, ktorá je povinná odobrať a zhromažďovať humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami. Zakazuje sa humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami zmiešavať so zmesovým komunálnym odpadom, s triedeným komunálnym odpadom a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
6. Zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov s obsahom škodlivín zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

7. Obec zabezpečí pre držiteľov odpadov odvoz odpadu s obsahom škodlivín najmenej 2x za rok. V prípade potreby obec zabezpečí zber odpadu s obsahom škodlivín aj častejšie.

8. O dni zberu odpadu s obsahom škodlivín a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

9. Zneškodňovanie odpadu s obsahom škodlivín zmluvne oprávnená osoba zabezpečuje v zariadeniach na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

10. Zakazuje sa zmiešavať odpad s obsahom škodlivín s ostatnými druhmi odpadov.§ 10
Systém zberu, prepravy a zhodnocovania triedených zložiek komunálneho odpadu


1. na území obce sa zabezpečuje triedenie a zber týchto zložiek komunálneho odpadu:
a) papier
b) plasty
c) kov
d) sklo
e) textil a obuv

2. Odpady z papiera:
a) odpady z papiera sú zbierané obcou pracovníkmi v presne určených dňoch podľa kalendárneho rozpisu, ktorý obdrží každá domácnosť na začiatku kalendárneho roka,
b) do odpadu papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.,
c) do odpadu papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod..

3. Odpady z plastu:
a) odpady z plastu sa triedia do jutových vriec na plasty určené obcou a zbierané pracovníkmi v presne určených dňoch podľa kalendárneho rozpisu, ktorý obdrží každá domácnosť na začiatku kalendárneho roka
b) do odpadov z plastu patria: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, PP(polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, PS (polystyrén):penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
c) do odpadov z plastu nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod..
4. Odpady z kovu vrátane kovových obalov:
a) odpady z kovu vrátane kovových obalov sú zbierané obcou pracovníkmi v presne určených dňoch podľa kalendárneho rozpisu, ktorý obdrží každá domácnosť na začiatku kalendárneho roka,
b) do odpadu z kovu vrátane kovových obalov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly od sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál,
c) do odpadu z kovu vrátane kovových obalov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

5. Odpady zo skla:
a) odpady zo skla sa zbierajú pracovníkmi obce v presne určený deň podľa kalendárneho rozpisu, ktorý obdrží každá domácnosť na začiatku kalendárneho roka,
b) do odpadu zo skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,
c) do odpadu zo skla nepatria: korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod..

6. Odpady z textilu a obuv:
a) odpad z textilu a obuvi sa triedi do nádob na textil a obuv určených obcou a rozmiestnených v obci
b) do odpadu z textilu a obuvi patria: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevoch, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šále a pod.).

7. Na území obce pre držiteľov triedených zložiek komunálneho odpadu sa uplatňuje kalendárový zber triedených zložiek komunálneho odpadu.

8. Zber zabezpečuje obec a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie triedených zložiek komunálneho odpadu zabezpečuje oprávnená osoba na nakladanie s odpadmi, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

9. O dni zberu triedených zložiek komunálnych odpadov a o mieste pristavenia zberných nádob bude obec informovať držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom, kalendárom zvozu (príp. miestnym rozhlasom a úradnými informačnými tabuľami).

10. Zakazuje sa zmiešavať triedený komunálny odpad so zmesovým komunálnym odpadom a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.
§ 11
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

1. Medzi biologicky rozložiteľný komunálny odpad patrí:
a) odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologický rozložiteľný odpad
b) kuchynský a reštauračný odpad
c) jedlé oleje a tuky

2. Medzi zelený biologický rozložiteľný odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín, stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

3. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedlá, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.

4. Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv.“domáce zakaľáčky“ a pod.

5. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „ prevádzkovateľ kuchyne“) zodpovedá za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad s ostatnými druhmi odpadov.

6. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

7. Ich zber a kontajnery musia spĺňať hygienické požiadavky ustanovené nariadením EP a Rady (ES) č. 1069/2009.

8. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

9. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

10. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia.

11. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduj, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (napr. § 39b zákona č. 39/2007 Z.z.) a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

12. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom.

13. Pri nakladaní kuchynským a reštauračným odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

14. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

15. Ustanovenia ods. 5ň až 14) sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa školskej kuchyne a školskej jedálne, (výdajnej školskej jedálne).

16. Zakazuje sa zmiešavať biologicky rozložiteľný odpad so zmesovým komunálnym odpadom, s triedenými zložkami komunálneho odpadu a s oddelene zbieraným komunálnym odpadom.

17. Obyvatelia obce majú možnosť kompostovať a ukladať svoj vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad vhodný na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách.

18. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.§ 12
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu je upravená v zákone NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláškach Ministerstva životného prostredia č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl. Č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č.1/2013 sa uznieslo zastupiteľstvo obce Sečovská Polianka na svojom zasadnutí dňa 5.12.2013 uznesením č. 59/VII/2013.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014.V Sečovskej Polianke 6.12.2013                                                        MVDr. Marián Fedor
                                                                                                                  starosta obce
Vyvesené dňa: 6.12.2013