Informácie


Zámer obce o priamy predaj pozemkov vo vlastníctve obce
Žiadosť č. 1Anna Migaľová, Sečovská Polianka, Lesná 288/2, 094 14 Sečovská PoliankaObec Sečovská Polianka
MVDr. Marián Fedor
Hlavná 132/135
094 14 Sečovská Polianka


VEC:
Žiadosť o odkúpenie parcely

Podpísaná Anna Migaľová, nar. 12.1.1971, trvale bytom Sečovská Polianka, Ulica Lesná 288/2, týmto žiadam obec Sečovská Polianka v zastúpení MVDr. Mariánom Fedorom, starostom obce o odkúpenie par.č. 999 v k.ú. Sečovská Polianka (30m2).

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom


Anna Migaľová

Výpis


z UZNESENIA
Č. II.

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka
zo dňa 03. júna 2013

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo:

Uznesenie č. 28/II/2013
Obecné zastupiteľstvo:
s c h v a ľ u j e
odpredať obecný pozemok, časť parcely č. 999 z dôvodu osobitného zreteľa /vstup na pozemok je možný len z predmetného pozemku/. Žiadateľ je povinný zabezpečiť geometrický plán. Predajná cena je stanovená na 3,50€ za m2.Vyvesené dňa 7. júna 2013


Žiadosť č. 2Ing. Ján Nemčík, Harangovská 399, 094 14 Sečovská PoliankaObec Sečovská Polianka
MVDr. Marián Fedor
Hlavná 132/135
094 14 Sečovská Polianka


VEC:
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku

Týmto Vás žiadam o odkúpenie časti obecného pozemku, parcela č. 1412, presné ohraničenie je vyznačené v prílohe. Svojho času sa uvedené miesto nazývalo „Petruškov jarok“. V 70-tych rokoch pracovníci družstva na pastvinách za Harangovom a Hrachovišťom uvedený jarok odklonili prekopávkou a vložením potrubia. Ostala teda slepá vetva, ktorá prechádza medzi pozemkami Jozef Baranišin – Andrej Kočiš, Ján Rusinko – Rastislav Hudák, Ján Nemčík – Rastislav Hudák. Práve posledných spomínaných delí obecný pozemok. Uvedený jarok je v tejto časti zasypaný a vyregulovaný potrubím, ktoré sa uložilo na naše náklady.

Dôvody odkúpenia: vybudovanie oplotenia.

S úctou

Ing. Ján Nemčík
Výpis

z UZNESENIA
Č. II.

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka
zo dňa 03. júna 2013


Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo:


Uznesenie č. 27/II/2013
Obecné zastupiteľstvo:
s ch v a ľ u j e
v súlade so zákonom 138/1991 Z.z. zámer odpredať obecný pozemok, časť parcely č. 1412 /Petruškov jarok/ na základe žiadosti o odkúpenie.Vyvesené dňa 7. júna 2013