Informácie


Všeobecne záväzné nariadenie obce Sečovská Polianka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka
č. 4/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Obec Sečovská Polianka, Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke v zmysle § 4 ods. 3 písm. c.), § 6 a 11 ods. 4 písm. d), e), a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Sečovská Polianka§ 1
Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.


§ 2
Základné ustanovenie

Obec Sečovská Polianka týmto VZN ukladá od 1.1.2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3
Predmet úpravy VZN

1. Predmetom tohto všeobecného záväzného nariadenia je miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktorý sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

3. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo
prechodného pobytu.

4. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ"). Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
c) ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti a všetky zmeny je osoba je táto osoba povinná oznámiť obci.

5. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.


§ 4
Množstvový zber

V obci Sečovská Polianka je zavedený množstvový zber pre fyzické osoby a právnické osoby.


§ 5
Sadzby poplatku

1. Sadzba poplatku je:
- pre fyzické alebo právnické osoby podnikajúce na území obce:
0,040 € - priemyselná výroba,
0,036 € - obchodné jednotky,
0,023 € - školy, reštaurácie, pošta, predajne zmiešaný tovar, ROD,
0,010 € - ostatní (lekári, Železnice SR, predajňa kvetinárstvo...)
za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov
 pre občanov 8,30 €/ 3 ks kupónov za osobu na kalendárny rok.

V zmysle realizácie množstvového zberu na základe vopred určeného harmonogramu má poplatník pri platbe 8,30 € a obdržaní 3 ks kupónov nárok na 3 vývozy jednej 120 litrovej nádoby na odpad.
V prípade, že tento počet kupónov poplatníkovi nepostačuje, ďalšie potrebné množstvo kupónov si musí zakúpiť, ktorými viditeľne označí v deň vývozu nádobu na odpad. Cena jedného kupónu je 1,50 €.

2. Každá domácnosť dostala do užívania plastovú nádobu na odpad. ktorá zostáva vo vlastníctve obce. Poplatník je povinný túto nádobu chrániť pred odcudzením a poškodením. V prípade jej odcudzenia, alebo zničenia je poplatník povinný túto skutočnosť do 15 dní oznámiť na obecnom úrade a najneskôr do 15 dní od nahlásenia tejto skutočnosti si zabezpečiť rovnakú alebo podobnú na vlastné náklady.
V prípade, že nádoba bude poškodená pracovníkmi organizácie zabezpečujúcej vývoz TKO v Sečovskej Polianke a to tak, že bude naďalej nepoužiteľná na svoj účel, má poplatník právo na bezplatnú výmenu.


§ 6
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku

1. Obec v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. vydá na celé zdaňovacie obdobie pre fyzické a právnické osoby písomný predpis o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

2. Splatnosť poplatku je do: 31. marca bežného roka.

§ 7
Forma a miesto na zaplatenie poplatku


1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci
a/ svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c) tohto ustanovenia názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO),
b/ identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7
zákona o miestnych daniach,
c/ údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 79 zákona o miestnych daniach (ak je zavedený množstvový zber), spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 83 zákona o miestnych daniach aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.

2. Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

3. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov:
a) bezhotovostným prevodom
b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Sečovskej Polianke


§ 8
Odpustenie poplatku


1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe nasledovných podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Sečovská Polianka
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia SR:
a) potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní
b) potvrdenie o návšteve školy
Doklady uvedené v bode 2 , pod písm. a.), b.) nemôžu byť nahradené čestným vyhlásením.
3. Od poplatku sú oslobodené sakrálne priestory (kostoly, farské úrady).

§ 9
Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sečovská Polianka č.1/2010 zo dňa 14.12.2010.


§ 10
Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke za uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14.12.2012  uznesenín č. 46/VI/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.


                                                                   MVDr. Marián Fedor
                                                                    starosta obce


Vyvesené: 15.12.2012

Zvesené: ................................