Školstvo


Materská škola   Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopnosti a zručností. Utvára ďalšie predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola v Sečovskej Polianke je škola všeobecného zamerania.
   Žiadosť o prijatie do Materskej školy sa podáva od 15. februára do 15. marca 2011.  Do konca apríla rodičia obdržia rozhodnutie o prijatí dieťaťa do Materskej školy na školský rok 2011/2012.


                 


Prevádzka materskej školy:
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6.30 hod. – 16.30 hod.

Riaditeľka MŠ : Eva Jakubová
Zástupca riad.: Mária Macinská
Učiteľky MŠ : Anna Kocanová
                      Ľubica Migaľová
                      Viera Šinajová
                      Mgr.Mária Urbanová
                      Bc.Jana Vaľovčinová
                      Mgr.Bibiána Ančová

Vedúca školskej jedálne: Iveta Guľvasová
Upratovačka : Viera Ceľuchová

Konzultačné hodiny: pondelok – od 11,00 hod. - 12.30 hod.
Úradné hodiny: utorok – piatok – od 11,00 hod. –12.30 hod.

Školský poriadok 2010 pre MŠ v Sečovskej Poliankle si môžete prezrieť na: zoznam.